Anförande om statsrådets reviderade ramar för statsfinanserna

maj 29th, 2007Tal och anföranden

Ärade herr talman! I den redogörelse som nu ligger till grund för våra diskussioner finns en enda mening om sjöfartsstödet, där sägs det att beviljandet av stöd för kostnaderna för besättningen på handelsfartygen skall fortsätta. Ledamot Wideroos behandlade också i korthet rederibeskattningen och sjöfartsprogrammet.

Om det kan sägas att vi – jag och vi som sysslar med de här frågorna – är nöjda med det som står i regeringsprogrammet, men det krävs insatser, det krävs politiska beslut. Vi vet att det pågår en revidering av stödlagstiftningen. Det finns en tjänstemannagrupp sammansatt av företrädare för kommunikationsministeriet, finansministeriet, handels- och industriministeriet samt Sjöfartsverket som är i slutskedet av en omfattande reform av stödlagstiftningen för sjöfarten. Ett förslag till lagproposition blir färdigställt inom kort. Det handlar bland annat om att man skulle permanenta det stöd som för närvarande ges men som går ut 2009. Det är väldigt viktigt att det faktiskt fattas politiska beslut om att det här skall ske och att det som står i regeringsprogrammet verkställs.

Revideringen av rederibeskattningen – och då talar jag om tonnageskattelagen som skall reformeras – är också någonting som i princip är ganska så klart. Det finns bra skrivningar om det i regeringsprogrammet, men det finns inga tidtabeller och tidtabeller måste till politiska beslut. Vi ser hur det är alldeles för osäkert för sjöfartsnäringen att satsa på nya fartyg så länge det är oklarheter i vad som gäller och sker, redarna sitter fortfarande beredda på utflaggning som vi inte längre kan acceptera.

Så med det här vill jag bara konstatera att jag i princip är nöjd med det som finns i regeringsprogrammet, men skrivningarna i rambudgeten ger kanske inte riktigt stöd för den tidtabell vi hade väntat oss. Jag hoppas att utskottet kommer att se närmare på den här frågann

Anförande om tilläggsbudget för 2007

maj 29th, 2007Tal och anföranden

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007, RP 15/2007 rd

Ärade herr talman! Det har under de senaste åren visat sig finnas behov av ett samlat grepp om de åländska frågorna inom statsförvaltningen och det förverkligades på det politiska planet genom den framsynthet som den här regeringen visade då en särskild minister utsågs för att handha åländska frågor. För att ärendena skall kunna beredas krävs dock tjänstemän som kan handha den uppgiften och det hade jag och den åländska regeringen med mig förväntat oss att finna i denna tilläggsbudget, men så är inte fallet.
De åländska frågorna har av tradition hört hemma i justitieministeriet, vilket kommer sig av det faktum att Ålands självstyrelse är fast förankrad i självstyrelselagen. Med åren och då särskilt efter Finlands, Ålands, inträde i EU har beröringspunkterna mellan Finland och Åland blivit fler och fler och mer komplicerade. Ärendena berör många ministerier och det föll sig därför naturligt att statsminister Lipponen inledde en serie med aftonskolor som behandlade enbart åländska frågor så att statsministern kunde koordinera de olika ministeriernas frågor. Som en följd av det togs också ett större ansvar för Åland vid statsministerns kansli.

För att få ett samlat grepp om åländska frågor är det nu dags att de resurser som funnits spridda förs till ett gemensamt åländskt sekretariat med ett övergripande ansvar. I sammanhanget kan nämnas att i flera andra länder har minoriteter tillförsäkrats egna ministerier och egna ministrar redan i grundlagen. Det har talats om en åländsk statssekreterare i flera år och syftet har varit att få ett övergripande och sammanhållet ansvar för utvecklingen av Ålands självstyrelse inom republikens statsförvaltning.

Planerna på att samla resurserna till ett sådant sekretariat drogs upp också i samband med utarbetandet av det nuvarande regeringsprogrammet. Eftersom jag vet att ärendet är förberett från tjänstemannahåll hade det varit fullt möjligt att ta med det i denna tilläggsbudget, och jag förutsätter att det snarast verkställs så att vi med hjälp av en effektiv organisation kan utveckla självstyrelsen.

 

Anförande om tilläggsbudget för 2007

maj 29th, 2007Kolumner och artiklar

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007, RP 15/2007 rd

Ärade herr talman! Det har under de senaste åren visat sig finnas behov av ett samlat grepp om de åländska frågorna inom statsförvaltningen och det förverkligades på det politiska planet genom den framsynthet som den här regeringen visade då en särskild minister utsågs för att handha åländska frågor. För att ärendena skall kunna beredas krävs dock tjänstemän som kan handha den uppgiften och det hade jag och den åländska regeringen med mig förväntat oss att finna i denna tilläggsbudget, men så är inte fallet.

De åländska frågorna har av tradition hört hemma i justitieministeriet, vilket kommer sig av det faktum att Ålands självstyrelse är fast förankrad i självstyrelselagen. Med åren och då särskilt efter Finlands, Ålands, inträde i EU har beröringspunkterna mellan Finland och Åland blivit fler och fler och mer komplicerade. Ärendena berör många ministerier och det föll sig därför naturligt att statsminister Lipponen inledde en serie med aftonskolor som behandlade enbart åländska frågor så att statsministern kunde koordinera de olika ministeriernas frågor. Som en följd av det togs också ett större ansvar för Åland vid statsministerns kansli.

För att få ett samlat grepp om åländska frågor är det nu dags att de resurser som funnits spridda förs till ett gemensamt åländskt sekretariat med ett övergripande ansvar. I sammanhanget kan nämnas att i flera andra länder har minoriteter tillförsäkrats egna ministerier och egna ministrar redan i grundlagen. Det har talats om en åländsk statssekreterare i flera år och syftet har varit att få ett övergripande och sammanhållet ansvar för utvecklingen av Ålands självstyrelse inom republikens statsförvaltning.

Planerna på att samla resurserna till ett sådant sekretariat drogs upp också i samband med utarbetandet av det nuvarande regeringsprogrammet. Eftersom jag vet att ärendet är förberett från tjänstemannahåll hade det varit fullt möjligt att ta med det i denna tilläggsbudget, och jag förutsätter att det snarast verkställs så att vi med hjälp av en effektiv organisation kan utveckla självstyrelsen.