Skriftligt spörsmål om kontroll av införsel av utsäde

december 19th, 2008Nyheter och pressmeddelande | Riksdagsinitiativ

Kontroll av införsel av utsäde

Till riksdagens talman

Den första fodermajsen har nu skördats på Åland och enligt odlaren kommer utsädet troligen från Mexiko, som är ett av de länder där genmodifierat utsäde används i stor utsträckning. Den åländske importören säger sig inte kunna garantera att utsädet inte varit föremål för genmanipulation.

Enligt finsk lag är det fortfarande förbjudet att införa genmodifierat utsäde, men stor osäkerhet råder om huruvida någon form av övervakning förekommer. Det är inte bara på Åland människorna är oroliga för utvecklingen på detta område, överallt i samhället diskuteras frågan om genmanipulerad föda. Det är av yttersta vikt att få en pålitlig redogörelse för hur förbudet efterlevs och att en tillförlitlig övervakning genomförs.

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Har regeringen fullständig kontroll över att inte genmodifierat utsäde importeras till och säljs i Finland och att ingen försöks- eller kommersiell odling av genmodifierad majs sker i landet?
Helsingfors den 19 november 2008

Elisabeth Nauclér /sv

—————————-

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 873/2008 rd undertecknat av riksdagsledamot Elisabeth Nauclér /sv:

Har regeringen fullständig kontroll över att inte genmodifierat utsäde importeras till och säljs i Finland och att ingen försöks- eller kommersiell odling av genmodifierad majs sker i landet?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Inom Europeiska gemenskapen får man enligt gemenskapsrättsakterna odla sådana genetiskt modifierade växtsorter som godkänts för odling inom EU. Beslut om medgivande för odling av genetiskt modifierade växtsorter fattas inom EU genom ett förfarande på gemenskapsnivå i enlighet med rättsakter som gäller genteknik, och medgivandet gäller som sådant i alla EU:s medlemsstater, även Finland.

I gemenskapsrättsakterna finns emellertid inte detaljerade bestämmelser om hur förhållandet mellan odlarna ska ordnas i samband med odlingen av genetiskt modifierade sorter. Sådana preciserande bestämmelser kan utfärdas nationellt, men de får inte stå i strid med de ifrågavarande harmoniserande EG-rättsakterna.

Tillsynen av genetiskt modifierat frö regleras av lagen om handel med utsäde (728/2000 ), gentekniklagen (377/1995 ), Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

Tillsynsmyndigheter för genetiskt modifierat utsäde är de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om handel med utsäde och gentekniklagen. Tillsynen av genetiskt modifierat utsäde grundar sig på handlingar samt provtagning och analys av proverna där man använder metoder som validerats av gemenskapens referenslaboratorium (CRL) och analyserna utförs i ett ackrediterat laboratorium.

Syftet med tillsynen av genetiskt modifierat utsäde är att säkra att det utsäde som finns på marknaden uppfyller kraven i författningarna. För närvarande har man i EU för odling godkänt en sort av genetiskt modifierad soja och majs samt genetiskt modifierad raps enbart för fröproduktion. Genetiskt modifierade växter finns tillsvidare inte för kommersiell odling i Finland, eftersom de sorter av genetiskt modifierad soja och majs som godkänts i EU inte lämpar sig för odling i Finland.

Även genetiskt modifierade växter som används för försöksverksamhet övervakas i enlighet med gentekniklagen. Lagen gäller de principer som tillämpas vid godkännande av utrymmen för odling av växter och mikrober samt uppfödning av djur och fältprov och förfarande vid godkännande i Finland. Lagen gäller också de nationella åtgärder och principer som tillämpas vid behandling av tillstånd bl.a. för kommersiell odling av genetiskt modifierade växter inom EU i enlighet med direktivet om avsiktlig utsättning. Varje genmodifierad organisms effekter bedöms fall för fall och tillstånd till användning ges endast sådana genetiskt modifierade organismer som är trygga för människans och djurens hälsa och miljö. Tillståndet kan omfatta nödvändiga villkor och restriktioner på basis av riskbedömningen. För kontrollen av fältförsök ansvarar inspektörer vid Livsmedelssäkerhetsverket och Finland miljöcentral enligt gentekniklagen.

Lagen om handel med utsäde tillämpas på produktion, marknadsföring, import och export av utsäde för åker- och trädgårdsväxter. Till Finland får utsäde importeras endast från sådana stater vars system för frökontroll motsvarar EU:s frökontrollsystem. Dessutom får man i landet införa enbart frön av de sorter som finns i EU:s sortlista.

För fröpartier som kommer från länder utom EU ska man ansöka om importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för frökontroll, om sorten inte finns i EU:s sortlista, om sorten inte finns tillgänglig inom EU:s område eller av någon annan särskild orsak. Importören ska göra en importanmälan till Eviras enhet för frökontroll om varje importtillfälle.

Syftet med det ovan nämnda förfarandet är att garantera att det utsäde som införs i Finland och det utsäde som marknadsförs i Finland uppfyller de krav som förutsätts i Europeiska gemenskapens lagstiftning och de nationella författningarna.

Helsingfors den 2 december 2008

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
 

Anförande om statsbudgeten för 2009

december 15th, 2008Tal och anföranden

Ärade herr talman! I en motion har jag föreslagit att ett anslag om 210 000 euro skulle tas upp för att översättningen till svenska av de kollektivavtal som har allmänbindande verkan skulle kunna tillgodoses. Motionen har inte godkänts och medlen tas inte upp, troligen därför att utgiften redan ryms in under de anslag som står till buds. Det finns nämligen ingen möjlighet att inte genomföra denna uppgift.
I ett utlåtande från justitieministeriet till justitiekanslern konstateras att lagstiftaren har velat trygga att bindande normer finns på svenska och finska, och eftersom de allmänt giltiga kollektivavtalen är bindande och har en central roll för arbetsgivarna ska de likställas med lagstiftningsnormer och följaktligen finnas tillgängliga på båda språken. Samma sak slås också fast i brev från arbets- och näringsministeriet till Ålands landskapsregering där ministeriet säger att det är nödvändigt att snabbt och korrekt översätta avtalen om rättssäkerheten och arbetarskyddet ska tillgodoses.

Det är därför, herr talman, med tillfredsställelse jag läser dessa utlåtanden och konstaterar att en arbetstagare på Åland har samma rätt att bli behandlad enligt bestämmelserna i kollektivavtalen av den åländska arbetsgivaren som övriga arbetstagare i landet, och att översättningskostnaderna uppenbarligen redan finns med i budgetförslaget.