Riksdagsledamoten Nauclér på besök i Saltvik

mars 31st, 2009Nyheter och pressmeddelande

Nu har riksdagsledamot Elisabeth Nauclér besökt alla åländska kommuner, då hon på måndagen besökte Saltviks kommun. Först på agendan var ett besök till Sunnanberg vårdhem, där hon bekantade sig med äldreomsorgen. Äldreomsorgschefen Eeva Jansson, kommunstyrelsens ordförande Thommy Fagerholm samt social- och omsorgsnämndens ordförande Gunilla Blomroos fungerade som värdar under rundvandringen i Sunnanberg. Riksdagsledamoten fick bekanta sig med vårdhemmets verksamhet samt med utbyggnadsplanerna. Nauclér blev varmt mottagen på vårdhemmet där hon överräcktes med blommor, och hon deltog även i en gemensam middag.

Efter besöket i Sunnanberg deltog riksdagsledamoten i kommunens fullmäktigemöte. Under mötet gavs en inblick i kommunens verksamhet. Enligt Nauclér kunde man få god kunskap om hurdana möjligheter en åländsk kommun har och hurdana problem de ekonomiska spartiderna kan skapa. Efter fullmäktigemötet hade kommuninvånarna och de förtroendevalda hade möjlighet att ställa frågor till riksdagsledamoten. Frågorna berörde mest pensioner och skatter.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
Assistent Janina Mackiewicz, 09 432 4047
 

Nauclér kommenterade om ramarna för statsfinanserna

mars 31st, 2009Nyheter och pressmeddelande

I tisdagens riksdagsplenum behandlades statsrådets redogörelse om ramarna för statsfinanserna 2010-2013. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér lyfte fram tre synpunkter i debatten.

Den första synpunkten var avsaknaden av sjöfarten i redogörelsen.
- Alla de EU-länder som infört fungerande tonnageskatteregimer har upplevt en expansion av sina handelsflottor. Jag hoppas att Finland nu som en av de sista av EU:s sjöfartstater tar de bästa elementen från andra europeiska länder och utarbetar en finsk tonnageskattelagstiftning som gör att våra arbetsplatser och skatter kan behållas i landet.

För det andra tog Nauclér upp Finlands biståndsmål och hur viktigt det är att målen uppnås. Med den rådande finanskrisen kan det dock vara mycket möjligt att Finland uppnår FN:s biståndsmål 0,7% av BNI.
- Vi måste också se till att beloppet är på en rimlig nivå och att utvecklingsländerna inte kommer ännu mer efter de rika länderna i den globala krisen.

Till sist tog riksdagsledamoten upp civila krishanteringen och hur viktigt det är att man satsar på den.
- Det är i den globala ekonomiska krisens tider viktigare än någonsin att vi tar vårt ansvar som internationella krishanterare.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
Assistent Janina Mackiewicz, 09 432 4047
 

Kvinnor som internationella funktionärer

mars 19th, 2009Nyheter och pressmeddelande

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér deltog på tisdagen den 17.3 i en paneldebatt tillsammans med Elisabeth Rehn, Tarja Kantola och Anja Toivola gällande kvinnor som funktionärer i internationella relationer. Paneldebatten var en del av att större seminarium med rubriken "Mellanfolkliga relationer och kulturCanth för alla – kvinnornas historia och framtid".

Finland var det första landet i världen som lyckades med att åstadkomma fulla politiska rättigheter för kvinnor, men även på Åland syntes kvinnornas starka roll. I debatten tog Nauclér upp hur det på Åland finns flera kvinnor som varit de första kvinnorna på att kunna bli något i tidigare enbart för män ägnade utbildningar eller positioner – i Mariehamn bor hon t.ex. i ett hus ritat av Finlands första kvinnliga byggmästare.

Kvinnor i internationella sammanhang har inte någon gemensam kod för hur man skall göra saker, utan det är kulturen som bestämmer det. Nauclér sade att det finns tendens för att fara ut och berätta hur man gör hemma och förväntar sig att alla skall göra likadant.

I paneldiskussionen nämnde Nauclér även att den erfarenhet hon fått från Åland har hon kunnat använda sig av i minoritetssammanhang samt i konfliktsammanhang.
- Man kanske inte tänker på att Lösningen av Ålandsfrågan i Genève 1921 var ett exempel på konfliktslösning och förtroendeskapande åtgärder långt innan begreppet hade uppfunnits.

Nauclér framhöll även vikten av att utrikesministeriets utmärkta Finlands nationella handlingsprogram 2008-2011 inte bara innehåller vackra ord utan genomförs i praktiken. Hon påpekade i slutet av debatten att det borde finnas mera kvinnliga aktörer som konfliktslösare i internationella sammanhang. Därmed borde man se till att mer kvinnor utbildas till sådan poster.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
Assistent Janina Mackiewicz, 09 432 4047
 

Nauclér i plenidebatt om Afghanistan och självstyrelselagen

mars 6th, 2009Nyheter och pressmeddelande

I riksdagens plenum på torsdagen den 5.3 lyfte riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér fram synpunkter på både internationell nivå samt på hemmaplan. Nauclér höll ett anförande i diskussionen kring Finlands deltagande i stödåtgärder inom ramen för ISAF-insatsen för att val ska kunna hållas i Afghanistan år 2009, samt om den icke stadfästa lagen om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland.

I Afganistandiskussionen påpekade Nauclér att uppdraget är riskfyllt och vi skall vara införstådda med vad vi fattar beslut om.

- Fred och varaktiga politiska lösningar åstadkoms inte med snabba militära insatsstyrkor utan med civila insatser. Den civila insatsen i Afghanistan är minimal i jämförelse med den militära.

I remissdebatten om Ålands självstyrelselag togs upp 30 § som inte stadfästs av presidenten. Nauclér påpekade att ärendet inte remitterats till grundlagsutskottet, och därmed har inte den officiella behandlingsproceduren följts.

- Den uppmärksamhet misstagen fått gör att de troligen aldrig kommer att upprepas, men för att det inte ska finnas någon risk föreslår jag att riksdagens arbetsordning ändras så att alla förslag om ändringar av Ålands självstyrelselag ska remitteras till grundlagsutskottet och på det sättet har också detta olycksaliga ärende fört något nytt och gott med sig.

Ytterligare information:
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér 09 432 3047, 050 512 1984
Assistent Janina Mackiewicz, 09 432 4047