Skrfitligt spörsmål till regeringen + svaret från minister Räty gällande nordiska recept

april 16th, 2015Riksdagsinitiativ

SS 1208/2014 vp – Elisabeth Nauclér /r

Nordiska recept

Till riksdagens talman

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea har utfärdat föreskrift om ”Expediering av läkemedel” 5/2011 i Finland. Enligt överenskommelse finns sjukförsäkringsavtal mellan de nordiska länderna. I föreskriften 5/2011, punkt 5.6 finns anvisningar för expediering av nordiskt recept i Finland. Enligt denna anvisning får recept som har utfärdats av läkare på Island, i Norge, i Sverige eller i Danmark expedieras i Finland enligt bestämmelserna i föreskriften.

Det läkemedel som expedieras ska ha försäljningstillstånd i Finland och i det land där receptet har utfärdats eller vara ett läkemedel som tillverkats på apotek. Om läkemedlet har olika namn i olika nordiska länder kan preparatet expedieras om det i övrigt är helt motsvarande. På receptblanketten ska dock i så fall antecknas namnet på det expedierade läkemedelspreparatet.

Enligt föreskrift 5/2011 kan det nordiska receptet vara i original eller ett förnyat recept. Egentlig narkotika, alkohol eller sådana läkemedel som en läkare endast får förskriva på recept som ska förvaras på apoteket, får inte expedieras mot ett nordiskt recept.

Om bruksanvisningen inte kan tolkas, till exempel på grund av språket, får receptet expedieras om patienten säger sig förstå bruksanvisningen. I så fall finns även anvisningar om hur apoteket ska utforma apoteksetiketten för bruksanvisningen.

Befolkningen inom Norden kan enkelt resa mellan länderna utan några hinder. Många finländare är genom sitt arbete ständigt på resa mellan de nordiska länderna och andra har släktingar eller fritidsbostäder i det nordiska grannlandet. Föreskriften angående expediering av läkemedel och punkten nordiskt recept är mycket klar och ger inte upphov till feltolkningar. Det innebär att den ger möjlighet till att patienter lätt och smidigt kan inhandla sina viktiga läkemedel i ett annat nordiskt land än där receptet utfärdades. Tillvägagångssättet är således enkelt, läkare i ett annat nordiskt land förskriver patientens läkemedel på en receptblankett som patienter använder som dokument på apoteket i Finland vid inhandlandet av läkemedel.

I och med att recepten endast skrivs elektroniskt finns nu ett praktiskt problem, då patienterna behöver få sina ibland livsviktiga läkemedel. Recepten finns numera enbart nationellt lagrade i elektroniska databaser, vilket gör att smidigheten över gränserna i Norden inte längre kan utövas enligt föreskriften 5/2011. Patienter och hälsostationer runtom i Norden är inte varse problemet förrän patienterna är i behov av sitt läkemedel. Problemet är att recepten finns i nationella receptcenter som apotek i de nordiska grannländerna, där patienterna befinner sig, inte kommer åt. Patienterna förlitar sig helt på att alla recept gällande patienten finns i det elektroniska receptcentret, vilket gör att patienten sällan bär med sig information över sin medicinering. Detta system kan inte anses utgöra en trygg läkemedelsanvändning.

Detta praktiska problem uppstår ofta på Åland: många nordiska medborgare besöker Åland, både i arbetet och på fritiden, många tillbringar också längre tider på sitt åländska fritidsboende.

Fimeas föreskrift Expediering av läkemedel mot ett europeiskt recept 1/2014 ger anvisningar om att recept som förskrivs i original eller elektroniskt i annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan expedieras i Finland. Med recept som skrivits ut i Finland kan läkemedel också hämtas ut i annat EU-land. Patienten måste själv aktivt be läkaren om en så kallad europeisk läkemedelsförskrivning, för att det ska vara möjligt. Det är inte tillåtet att använda landets nationella recept för uttag i andra EU-länder.

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att uppmärksamgöra de övriga nordiska länderna om detta problem och i enlighet med den nordiska överenskommelsen möjliggöra fortsatt trygg och kontinuerlig läkemedelsanvändning för patienterna och smidighet vid expediering av recept på läkemedel utfärdade av nordiska läkare, då recepten enbart är lagrade nationellt i databaser och recept i pappersform börjar bli historia?

Helsingfors den 6 mars 2015

Elisabeth Nauclér /sv

Svar från minister Rinne

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1208/2014 rd undertecknat av riksdagsledamot Elisabeth Nauclér /sv:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att uppmärksamgöra de övriga nordiska länderna om detta problem och i enlighet med den nordiska överenskommelsen möjliggöra fortsatt trygg och kontinuerlig läkemedelsanvändning för patienterna och smidighet vid expediering av recept på läkemedel utfärdade av nordiska läkare, då recepten enbart är lagrade nationellt i databaser och recept i pappersform börjar bli historia?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Trots flera fördelar är elektroniska recept ofta problematiska vid resor utomlands. De elektroniska receptens utformning varierar och det finns ingen internationell standard. Samtidigt bör konstateras att det ofta också är svårt att använda recept i pappersform, om utlandsresan inte har beaktats när receptet har skrivits ut.

Vi är medvetna om situationen och inom Europeiska unionen har man försökt förmedla elektroniska recept mellan länderna inom ramen för epSOS-projektet. Finland deltog i projektet tillsammans med Sverige. Tekniskt var försöket lyckat, men man konstaterade flera problem som berodde på bl.a. skillnader mellan läkemedelspreparat, juridiska problem i anslutning till datasäkerhet samt viljan att begränsa godkännandet av recept på grund av skillnader i medicineringspraxis. Det sistnämnda är inte ett problem inom de nordiska länderna, men nog på Europeisk nivå. Det största problemet för Sverige var att det enligt Sveriges lagstiftning inte är möjligt att överlåta information utan patientens samtycke, men i det nuvarande systemet finns ingen möjlighet för patienten att ge sitt samtycke.

När försöksprojektet slutförts upphörde utbytet av recept med Sverige på Sveriges begäran. Utöver ovan nämnda juridiska problem upplevde man att läkemedelsutbudet som användes vid försöket var för begränsande och man ville inte fortsätta verksamheten utan en bilateral överenskommelse. Finland har velat fortsätta det påbörjade utbytet av recept efter försöksprojektet, även om förbättringar samtidigt är under beredning. Sverige har underrättats om Finlands önskemål i flera sammanhang, bl.a. har social- och hälsovårdsministern skickat ett brev till sin svenska kollega, men ärendet har inte framskridit. För närvarande är en överenskommelse mellan länderna under beredning och tekniska definitioner utvecklas. Ärendets framskridande beror på Sveriges beslut.

I Finlands lagstiftning har utbytet av elektroniska recept mellan EU/EES-länderna redan beaktats i ändringen av lagen om elektroniska recept våren 2014. Finland har också teknisk beredskap att med kort varsel inleda förmedlingen av recept i enlighet med epSOS-projektet.

Helsingfors den 26 mars 2015

Social- och hälsovårdsminister Laura Räty