Pressmeddelande: Ett sista spörmålssvar från finansminister Rinne på Nauclérs fråga om omjämlik beskattning av massörföretagare

april 16th, 2015Nyheter och pressmeddelande

För att den vård som ges vid enprivat massagemottagning skall kunna utgöra momsfri hälso- och sjukvårdsservice ska den som ger vården vara en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Detta gäller enligt uppgift enbart om massören fått sin utbildning i Finland, inte massörer som fått sin utbildning i annat nordiskt land. Riksdagsledamot Nauclér har fått påstötar om detta från Åland och anser att detta är emot det nordiska samarbetes andemening och syfte. Hon frågade därför den 13.3 regeringen vad de möjligen gjort för att ändra på detta missförhållande och om de planerar att göra något i framtiden.

Finansminister Rinne konstaterar i sitt svar att enligt mervärdesskattelagen betalas inte skatt på försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster. Kosmetisk vård, allmän rekreation eller annan sådan verksamet är inte befriad från skatt. Den privata verksamheten är avgränsad så att endast sådan vård som står under samhällets tillsyn och som utförs av yrkesutbildad personal med skyddad yrkesbeteckning är befriad från skatt.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland Valvira för ett centralregister över yrkesutbildade personer.

En person med massörsexamen från Sverige, eller annat nordiskt land, kan hos Valvira anhålla om rätt att använda yrkesbeteckningen. Valvira bedömer förutsättningarna för rätten attanvända beteckningen, till exempel hur väl utbildningen motsvarar den utbildning som ges i Finland. I vissa fall kan man kräva avläggande av fristående yrkesprov i Finland.

Enligt minsterns svar har Social- och hälsovårdsministeriet för avsikt att granska om det finns behov av att förnya centralregistret och i samband med denna granskning även fastställa de allmänna och enhetliga principer enligt vilka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården framöver skall definieras. Däremot kommer man inte att ta upp enskilda yrkesbeteckningar till granskning före denna övergripande granskning.

- Det var ett uttömmande svar, säger Elisabeth Nauclér. Jag hoppas att social- och hälsovårdsministeriet då man arbetar med förnyelsen löser problemet och gör det smidigare att få yrkesutbildning från andra länder godkänd i Finland, det är många som studerar utomlands, det är inte bara många ålänningar som studerar för en yrkesexamen i Sverige, det gör även många finlandssvenskar. Är reglera för krångliga eller fördyrande, flyttar dessa ungdomar inte hem för att arbeta. Nu gäller det för oss på Åland att aktivt följa upp utvecklingen.

Frågan (för övrigt Elisabeth Nauclérs sextonde denna period) och svaret kan ni hitta här på hemsidan.

Närmare uppgifter ger Elisabeth Nauclér, 050 512 1984.