Pressmeddelande: Ministersvar på skriftligt spörsmål gällande apotekens hantering av recept inom Norden

april 16th, 2015Nyheter och pressmeddelande

Efter påstöt från apoteksbranschen på Åland ställde riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i början av mars ett skriftligt spörsmål till regeringen gällande vissa problem som uppstår då man vill ta ut mediciner i ett annat nordiskt land än det där receptet skrivits ut.

Hittills har man med stöd av föreskriften ’Expediering av läkemedel i Finland 5/2011’ och överenskommelser mellan länderna enkelt och smidigt kunnat inhandla sina viktiga läkemedel i annat nordiskt land, så länge recepten fanns på papper. I och med att recepten nu skrivs elektroniskt och är lagrade i nationella databaser, kan denna smidighet inte längre utövas enligt denna föreskrift, apoteken kommer nämligen inte åt receptcentren i andra nordiska länder. Detta leder till problem för patienter som behöver få ut sina ibland livsviktiga läkemedel, de har förlitat sig på att alla recept finns i det elektroniska receptcentret och bär inte med sig information över sin medicinering.
Detta är ett problem som ofta uppstår på Åland, många nordiska medborgare besöker Åland och många tillbringar längre tider på sitt åländska fritidsboende.

Nauclér frågade därför regeringen vad de tänker göra för att möjliggöra fortsatt trygg och kontinuerlig läkemedelsanvändning för patienterna och smidighet vid expediering av elektroniska recept, då recepten är lagrade i nationella databaser och pappersformen börjar bli historia.

Svaret kom idag från minister Laura Räty som konstaterade att det finns flera fördelar med elektroniska recept, men de är problematiska vid resor utomlands. Man är i Finland medveten om situationen och har, tillsammans med Sverige, deltagit i ett europeiskt projekt, epSOS-projektet för att råda bot på situationen. Försöket var tekniskt lyckat men man konstaterade flera problem; skillnader mellan läkemedelspreparat, juridiska problem i anslutning till datasäkerhet och skillnader i medicineringspraxis. De sistnämnda är inte problem inom Norden men nog på europeisk nivå.
När projektet slutförts upphörde utbytet av recept med Sverige på Sveriges begäran, man såg många problem och man ville inte fortsätta utan en bilateral överenskommelse.
Finland ville fortsätta efter försöksprojektet, så att man samtidigt skulle bereda förbättringarna, vilket man informerat Sverige om, men ärendet har ändå inte framskridit. För närvarande är en överenskommelse mellan länderna under beredning och tekniska definitioner utvecklas och man väntar på Sveriges beslut i ärendet.
Finland har redan beaktat utbytet av elektroniska recept mellan EU/EES länderna i en lagändring gällande elektroniska recept våren 2014 och man har teknisk beredskap att med kort varsel inleda förmedlingen avrecept enligt epSOS projektet.

- Det var ett positivt besked av ministern gällande Finlands beredskap att lösa problemet, konstaterar ledamot Nauclér, jag hoppas nu att Sverige inom en snar framtid kan slutföra beredningen och anpassa sig till utvecklingen på detta område, så att patienterna inte råkar i kläm, utan även i fortsättningen kan lita på att få sina viktiga läkemedel även då de inte befinner sig i hemlandet.

Närmare information om detta ger riksdagsledamot Elisabeth Nauclér, tfn 050 512 1984.

Det skriftliga spörsmålet finns i sin helhet här